ديدار حق

 

ديدار حق<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اي دل چه انديشيده اي در عذر ان تقصير ها                   زان سوي او چندان وفا زين سوي تو چندين جفا

زان سوي او چندان كرم زين سو خلاف و بيش و كم        زان سوي او چندان نعم زين سوي تو چندين خطا

زين سوي تو چندين حسد چندين خيال و ظن بد               زان سوي او چندان كشش چندان چشش چندان عطا

چندين چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود             چـــندين كشش از بـــهر چــــه تا دررسي در اولــيا

از بد پشيمان مي شوي الله گويان ميشوي                      آن دم تــورا او مــــي كشد تا وارهاند مــر تــــرا

از جرم ترسان مي شوي و زچاره پرسان مي شوي          آن لحظه ـــترساننده را با خـــــود نمي بيني چــرا

چندان دعا كن در نهان چندان بنال اندر شبان                   كـــز گنبد هفت آسمــــان در گوش تـــو آيد صـــدا

گر مجرمي بخشيدمت و زجرم امرزيدمت                        فـردوس خواهي دادمت خامش رهـا كن اين دعــا

گفتا نه اين خواهم نه ان ديدار حق خواهم عيان               گرهفت بـــهر آتش شود مـــن درروم بـــهر لــــقا

جنت مرا بي روي او هم دوزخست و هم عدو                  مــن سوختم زيـــن رنگ و بـو كـو فــر انوار بــقا

                                                             حضرت مولانا

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
nayestan

جالب بود خسته نباشی

nayestan

من بازم سر زدم برام خيلی زيبا بود خدا را سپاس که مولانا رو افريد