امر به معروف

حسين كشته امر به معروف و نهي از منكر است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امر به معروف و نهي از منكر

 

معروف يعني چه؟منكر يعني چه؟ امر به معروف و نهي از منكر يعني چه؟

كلمه معروف شامل همه هدف هاي مثبت اسلامي و منكر شامل همه هدف هاي منفي اسلامي

است. و هر كدام مراتب و اقسامي دارند كه شامل:

·        لفظي, عملي ـ مستقيم, غير مستقيم ـ فردي , اجتماعي

معروف يعني : هر كار خير و نيكي و نقطه مقابلش منكر : يعني هر كار زشتي .

نگفته  شرك يا فسق يا غيبت يا دروغ يا ربا يا ... بلكه گفته است منكر : هر چه زشت و پليد

است.

امر يعني فرمان و نهي يعني بازداشتن, جلوگيري كردن. آيا مقصود از اين فرمان , فرمان

لفظي است؟ آيا اين رسالت فقط در مرحله لفظ است؟ فقط با زبان بايد امر به معروف و نهي

از منكر كرد؟ خير امر به معروف و نهي از منكر در مرحله دست و عمل هم هست. تو بايد

با تمام وجودت آمر به معروف و ناهي از منكر باشي.

 

 برگرفته از كتاب امام حسين از زبان استاد مطهري

 

/ 0 نظر / 13 بازدید